کاهش وزن | 1397/08/14 23:38

طب سوزنی


کاهش وزن

 يك مشاهدة كلينيكي-قسمت اول نگارش توسط ريچارد سي نيم تزو ,Richard Niemtzow

مترجم: سيروس سلطانيان، MD

 مجلة طب سوزني پزشكي ، پاييز/زمستان سال 1997/1998جلد 9-شمارة 2 خلاصه

 چاقي زمينه اي يك بيماري پيچيده با فاكتورهاي زياد دخيل در آن مي باشد.پروالانس اضافه وزن در ميان بالغين آمريكايي در طي سالهاي 1987 تا 1993، 5% افزايش يافته است. بيماران تمايل بيشتري دارند كه راه حلهاي پزشكي را جهت اين مشكل كلينيكي استفاده كنند. بخصوص وقتي كه گوش درماني يا طب سوزني گوش همراه بشود با يك رژيم طبيعي با پرتئين زياد كه بدون دارو است. در روش 1، 21 بيمار جهت چاقي درمان شدند كه يا خودشان راسآ مراجعه كردند يا اينكه توسط پزشك مراقبت اوليه شان ارجاع شدند. بسياري از بيماران اذهان كردند كه رژيم هاي معمولي شكست خورده است و هرگز به وزن ايده ال نرسيده اند. بيماران جهت حذف علل ارگانيك بررسي شدند، از هر بيمار شرح حال و آزمايش فيزيكي بعمل آمد. جهت بيمار علاوه بر درمان گوش(طب سوزني گوش) رژيم پر پروتئين تجويز شد. نتايج حاصله حاكي از اين بود كه كلية بيماران حدود دوازده پاند در هر ماه وزن كم كردند. عوارض جانبي مشاهده نشد. مقبوليت اين روش درماني بسيار زياد بود. بيماران اظهار مي كردند كه طب سوزني گوش به آنها كمك كرده است كه بتوانند جلوي افراط گرايي در مصرف غذا binge را بگيرند. نتيجه گيري: روش مصرف پرتئين حيواني بالا همراه با طب سوزني گوش بطور موفقيت آميزي جهت بيماران بكار گرفته شد كه روشهاي رژيمي متداول موجود شكست خورده بود. اين روش درماني بخوبي تحمل شد و از لحاظ آماري بطور قابل توجهي باعث كاهش تريگليسريد دربيماران نيز شد. لغات كليدي: چاقي،رژيم پر پروتئين،كلسترول،HDL ،LDL ،درمان گوشAuriculotherapy (طب سوزني گوش) شرح: چاقي يك مشكل كلينيكي شايع همة ادوار است. بايد آن را يك بيماري پيچيدة، چند علتي در نظر گرفت كه فاكتورهاي محيطي، ژنتيكي، فيزيولوژيك، روانشناختي ومحيطي درآن دخيل هستند و تحت تاثير پيام هاي فرهنگي مانند"آيا مهم نيست كه وزن ما چقدر باشد" و "حقيقت جديد درمورد چاقي". ولي در اين مورد كه چاقي با بيماري عروق كرونر، سكتة مغزي،فشار خون،ديابت، نقرس،افزايش ليپيد،كوله سيستيت و سنگ مجراي ادراري مربوط است. چاقي حتي در تعدادي از پروسه هاي سرطاني نقش دارد. كارشناسان در اين مورد كه اضافه وزن و چاقي يك مشكل بهداشتي عمده در ايالات متحده است و با توجه به اينكه بين بالغين آمريكايي پروالانس آن 5% در بين سالهاي 1987-1993 افزايش پيدا كرده و اين روند همچنان ادامه دارد، باعث نگراني مسئولان شده است. اين مقاله يك راه امن و عملي در برخورد با چاقي كلينيكي است در هنگامي كه اتيولوژي خطاء تغذيه در ايجاد تعادل در ميزان مصرف كالري است. درمان در برگيرنده رژيم پر پرتئين حيواني همراه با استفاده از طب سوزني گوش است. اين روش امن است و به آساني توسط پزشكان مشغول قابل اجراء است. من از اين روش رژيم پر پرتئين در طي سالها استفاده كرده ام و شكست كمي را در طي سالهاي با آن مشاهده كرده ام. طب سوزني گوش بنظر مي رسد كه باعث جلوگيري از افراط در مصرف غذا binge مي شود ولي نمي تواند باعث كاهش وزن به تنهايي شود. هدف هر بيمار تصميم مي گيرد كه چه مقدار وزن را بر اساس فردي كم كند. روش موارد من 21 بيمار با چاقي خفيف تا شديد را تحت درمان قرار دادم. از هر بيمار شرح حال و معاينات فيزيكي بعمل آمد. همة بيماران داراي آزمايشات تيروئيدي و ليپيدي، نوار قلب ،قند خون ناشتا، كراتينين، BUN و مطالعات ادراري بود. همة مطالعات نرمال بود بجز اينكه تعدادي از بيماران داراي افزايش كلسترول خون بودند. در اين موارد كه كلسترول به مقدار كمي افزايش يافته بود، اينطور تصور شد كه ريسك رژيم كوتاه مدت با پرتئين زياد كمتر از سنگيني وزن در تمام عمر مشكل ساز خواهد بود. طب سوزني گوش Auriculomedicine طب سوزني گوش اشتياق به افراط گرايي را كم مي كند. درمان از اولين هفتة رژيم شروع شد. طب سوزني گوش ساده بود و شامل سه يا چهار نقطه مي شود. نقطة كنترل اشتها، شن من،نقطة صفر. نقطة آرامش را مي توان اضافه نمود يا به جاي نقطة صفر يا شن من اضافه نمود. درمان دورة 15 دقيقه اي دارد. من دريافتم كه در صورتيكه درمان بيشتر از 15-20 دقيقه طول بكشد همار ملايم اشتها ديده مي شود. مي توان جلوي اين مسئله را گرفت. ولي گاهآ پزشكان مي خواهند كه با راهنمايي بيماران به مصرف گوشت باعث از دست دادن اشتها شوند( تا اينكه با نگهداري سوزنها به مدت طولاني تر) و از اين طريق وزن بيمار را بكاهند. سوزنها از نوع سيرين با سايز30*بيست صدم تيوب دار نوع j بودند. مطالعات آماري: بر اساس نتايج آزمايش نرماليتية كولموكروف-سميرنف نمونه هاي تمام پنج گروه در قبل از درمان و بعد از درمان از انتشار طبيعي با p بيشتر از.050 بود، بجز HDL قبل از درمان كه در محدودة .050 بود. بنابراين اينطور تصور شد كه نمونه هاي همة پنج گروهها در قبل از درمان و بعد از درمان در انتشار طبيعي بود. بر اساس اين نظرية طبيعي بودن، تفاوت هاي بين ميانه هاي قبل و بعد از درمان در پنج گروه بعدآ از طريق تست مثبت، دو سر مجذوج مقايسه شد. بر اسا اين نتايج، تفاوت هاي بين وزن و سطح كلسترول،HDL ،LDL از لحاظ آماري بخاطر اينكه ميزان p بالاتر از 0.500 بود ، قابل توجه نبود. در اختتام ، وزن و سطح تري گليسريد در اثر درمان كاهش يافته بود. نتايج: بيست و يك بيمار بطور كامل برنامة رژيم پر پرتئين و طب سوزني گوش را تمام كردند. هر باربه وزن ايده آل رسيدند. متوسط وزن كم شده 2.7 پوند در هر هفته بود. هيچگونه عوارضي مشاهده نشد و اجابت برنامه در طول برنامه عالي بود. طب سوزني گوش اختياري بود. يك اتفاق نظر عمومي در گروه وجود داشت كه طب سوزني گوش تمايل آنان را جهت افراط يا binge كاسته است. تعدادي از بيماران كه طب سوزني گوش را نمي خواستند، يك جلسه درمان را انجام دادند و پس از انجام اين يك جلسه آزمايشي كل برنامه را كامل كردند. در حقيقت كلية بيماران در نهايت طب سوزني گوش را دريافت كردند. كاهش غير قابل تصوري در تري گليسريد مشاهده شد. بحث اين مقاله يك مقالة تحقيقي نيست. در اين مقاله من تلاش دارم كه يك راه موثر جهت درمان چاقي ساده را كه شامل رژيم پر پرتئين و طب سوزني گوش است معرفي كنم. بسيار نادر است كه چاقي ناشي از بيماري باشد. زياده خوري احتمالآ علت اصلي وزن زياد و چاقي در ايالات متحده است، در جايي كه 20% بالغين داراي زيادي چربي بدن نسبت به كل بدن هستند، روشهاي رژيمي عموميت يافته اي مانند رژيم هاي سريع باعث از دست دادن آب سريع مي شوند ولي نمي توانند وزن را بطور ثابتي پايين نگه دارند. بحث روشهاي پر پرتئين در مقابل روشهاي كم پرتئين بيشتر بنظر مي آيد كه ناشي از ترس و گيجي باشد تا ناشي از حقيقت