طب سوزنى در اطفال | 1397/08/14 23:37

طب سوزنی


طب سوزنى در اطفال

درمان بطريقة طب سوزني جهت درمان تشنج اطفال status epilepticus يوان چي لين Yuan-Chi Lin, MD و ژن جي هونگ Gene G.Hong, MD مترجم: سيروس سلطانيان ، MD مجلة طب سوزني پزشكي، پاييز و زمستان 1999/2000 .جلد 11 ،شمارة 2 هدف Objective

در مورد استفاده از طب سوزني جهت يك بيمار طفل با تشنج غير قابل كنترل را تشريح كنيم. بيمار: بيمار يك كودك 7 سالة مونث در بخش مراقبت هاي ويژة اطفال با تشنج غير قابل كنترل براي 6 هفته بود. شرح حال بيمار يك بيمار قبلآ سالم ساكن ونزئلا در مدرسه دچار تشنج شد و براي يك هفته در بخش مراقبت ويژة بيمارستان محلي بستري شد. بطور متوسط او دچار 4 حملة تشنجي در طي روز مي شد كه هر كدام چند دقيقه طول مي كشيد. جهت كنترل تشنج از فنوباربيتال، فني توئين و پنتوباربيتال استفاده شد. بعلت سيانوز محيطي و عدم اشباع اكسيژن بالا، جهت نامبرده لوله گذاري حنجره انجام شد. او بعدآ جهت درمان از ونزئلا به بخش مراقبت هاي ويژة اطفال PICU در بوستون، ماساچوست منتقل شد. تشنج بيمار در PICU از نوع complex partial اداه داشت. علارغم سطح درماني خوب پنتوباربيتال، فني توئين و كاربامازپين در EEG در هر دو لوب تمپورال چپ و راست حركات نيزهاي و موجي ريتميك ديده شد. در MRI وSPECT انجام شده نتيجه اي در بر نداشت. چندين تلاش جهت كم كردن پنتوباربيتال به شكست انجاميد. نامبرده تحت عمل كرانيوتومي جهت انجام بيوپسي قرار گرفت و بيوپسي مشكلي نداشت. متخصص داخلي پيش آگهي بدي را جهت نامبرده انتظار داشت. در خواست انجام درمان طب سوزني توسط گروه مراقبت ويژه و خانواده جهت كنترل تشنج در خواست شد. تاريخچه: تاريخچة قبلي:تاريخچة بيماري قبلي قابل ذكري ندارد.تاريخچة خانوادگي و اجتماعي:در تاريخچة خانوادگي عمة مادر او دچار تشنج در سن بالغي شده بود. پدر او آمريكايي است و در ونزئلا كار مي كند.آلرژيها:بيمار هيچگونه تاريخچة حساسيت دارويي نداشت. معاينة فيزيكي كودك بدون تب بود با ضربان قلب 90 بر دقيقه. تعداد تنفس او 16 تا 18 در دقيقه بود، تنفس او بالاتر از ونتيلاتور بود. ونتيلاتور از طريق تراكئوتومي داده مي شد. فشار خون او 110/60 mmHg تحت اثر تزريق دوپامين بود و اشباح اكسيژن 98% بود. او ادماتو بود و زبان او هم متورم بود. او دچار فعاليت متناوب تشنجي با حركات سريع چشمها بود. حركت سينه او در دو طرف متوازن بود و سمع قلب او با ضربان طبيعي و ريتم طبيعي بود. شكم او نرم بود. اندامهاي او سرد بود و جريان خون كافي و ضربان او در تمام قسمتها بخصوص در نواحي ين ظريف و ضعيف بود. تشخيص:Status epilepticus استاوس اپيلپتيكوس درمان: درمان طب سوزني بدين صورت ارائه شد در هفتة اول 3 درمان در هفته و در هفتة دوم دو بار در هفته تا چهار هفته جمعآ 11 جلسة درماني طب سوزني جهت او تجويز شد. درمان 10 دقيقه طول مي كشيد و جريان الكتريكي ضعيفي به آن وصل مي شد. پس از دومين درمان EEG بعمل آمده نشان داد كه نارسايي عمومي قشري وجود دارد و تشنجي ثبت نشد و هيچگونه حملات تشنجي نيز ديده نشد. نقاط مورد استفاده شامل بودند از GB20 (فنگ چي )،PC6 (ني گوان) و SP6 (سن اين جيائو ) هر كدام ده دقيقه. سوزنها از نوع 0.20*40 ، دستگاه مورد استفاده ITO CE ( مدل IC-1107 ) كه ليدها به SP6 وصل مي شدند و جريان الكتريكي با فركانس كم و مداوم به مدت 10 دقيقه در هر جلسه به آن وصل مي شوند. نتيجه: قبل از درمان طب سوزني در EEG بعمل آمده پريود هاي بشدت مهار شده همراه با فعاليت مداوم تشنجي داشت. پس از اولين جلسه، EEG نارسايي متوسط جنراليزه اي را در قشر مغز نشان داد و جريان تشنجي ثبت نشد و از لحاظ كلينيكي ديگر تشنج نداشت و پس از دومين جلسه تغييرات بسيار مشهود بود. سپس پنتوباربيتال قطع شد و به بخش معمولي منتقل شد. بعد از قطع لولة تراكوتومي جهت بازپروري به بخش مربوطه ارجاع شد. عوارض: هيچ بحث: تشنج يكي از چهار بيماري است كه كودكان را مبتلا مي كند. لغت ينگ ديان شيان Yang Dian Shian در TCMبه معني تشنج است. اولين مورد ثبت شدة تشنج در كتاب كلاسيك داخلي امپراتور زرد(Huang Di Nei Jing ، بين 700 تا 221 قبل از ميلاد ) بود كه درمان بر اساس ين ينگ وو گزينگ Yin Yang Wu Xing (ين-ينگ و پنج ماده) استوار بوده است. در مطالعات حيواني ، تحريك الكتريكي طب سوزني محيطي باعث تغيير آستانة تشنج در موشها مي شود. كه با سطح كم كوله سيستوكينين در سيستم عصبي مركزي مربوط است. گزارشات قبلي اثر مفيد طب سوزني جهت تشنج را نشان داد. اين گزارش موردي نشان داد كه طب سوزني مي تواند يك روش درماني مكمل و جايگزين جهت بيماران كودك با تشنج غير قابل كنترل باشد. با تشكر از : مي خواهيم از دكتر تام ون جهت دادن نصايح گرانقدر تشكر كنيم