طب سوزنى و آنمى آپلاستيک | 1397/08/14 23:35

طب سوزنی


طب سوزنى و آنمى آپلاستيک

توني وي لو Tony V.Lu .M.D از جورنال طب سوزني پزشكي، يك مجله نوشته شده توسط پزشكان براي پزشكان جلد 15 .شمارة 1

 مترجم: سيروس سلطانيان، MD

خلاصه: تاريخچه: آنمي آپلاستيك يك بيماري سيستم خون ساز است كه داراي مشخصات كاهش يا كمبود گلبولهاي سفيد خون. گلبولهاي قرمز خون و پلاكتها است. بيماران داراي

آنمي آپلاستيك مي توانند توسط درمان تضعيف كنندهء سيستم ايمني يا جايگزيني مغز استخوان transplantation درمان شوند. اگر چه در صورتيكه دهندهء بافت مناسب پيدا نشود يا

اينكه به درمانهاي تضعيف كنندهء سيستم ايمني جواب ندهد درمان مكمل شامل انتقال خون و پلاكت تنها راه ممكن است. اين مقوله داراي خطرات كوتاه مدت و بلند مدت و عوارضي

است. هدف : objective تعيين كنيم كه در چه سطوح پلاكتي طب سوزني مي تواند جهت بيماران با آنمي اپلاستيك انجام گيرد ايا اينكه طب سوزني را مي توان در درمان بيماران

بكارگرفت كه آنمي اپلاستيك دارند و به درمان عرفي جواب نمي دهند. و يا دچار عوارض جانبي در اثر مصرف طولاني مدت داروهاي تضعيف كنندة سيستم ايمني مي شود. طراحي.

محل و بيماران: يك بيمار با آنمي آپلاستيك. ترومبوسيتمي و علائم سندرم ميلوديسپلازي و هموگلوبينوري وضعيتي شبانه PNH ( paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ) در كلنيك

ايلي نويس از ماه مه 2002 تا ماه مارچ 2003 ديده شد. بيمار همچنين شكستگيهاي متعدد فشاري در قسمت پايين و عقب ثانويه به درمان پردنيزولون داشت. طريقة درمان: از نقاط شو

Shu توسط موكسا ( وسيله اي است كه باعث ايجاد گرما مي شود ) و با ورودي درماني به روش N-N-+1 استفاده شد و از دستگاه محرك عصبي از سطح پوست يا PENS 

(percutaneous electrical nerve stimulation) براي درمان درد پشت استفاده شد. مهم ترين نتايج بدست آمده: بهبود انمي و ترمبوسيتمي بيمار. كاهش يا عدم استفاده از انتقال

خون و پلاكت. بهبود علائم كلينيكي و كاهش يا قطع داروهاي درد. همچنين هر گونه خونريزي در و اطراف محلهاي طب سوزني. نتايج: اين بيمار مي تواند درمان طب سوزني را بدون

عوارض ناخواسته تحمل كند حتي اگر تعداد پلاكتهاي او به حد 3200 رسيد در ان حال سوزنها در نقاط پشت قرار داده شد. او توانست كه فرمول شمارش گلبولهاي قرمز و پلاكت را بدون

نياز به انتقال خون در حد متعادل نگه دارد و همچنين توانست فعاليت هاي طبيعي خود را از سر بگيرد مانند انجام گلف بدون خستگي و راه رفتن بدون نياز به عصا و كاهش رژيم درماني

درد. تفاسير: از طب سوزني مي توان بطور ايمني در پشت بيماران با پلاكت 3200 يا بيشتر انجام بگيرد. بعلاوه طب سوزني مي تواند در درمان بيماران با آنمي اپلاستيك كه به درمان

عرفي جواب نمي دهند بكار بست. همچنين در اناني كه داراي شكستگي compression در پشت هستند كه در اثر مصرف طولاني كورتون ايجاد شده اند جهت تسكين درد بكار بست.

كلمات كليدي: طب سوزني Acupuncture ،آنمي آپلاستيك Aplastic anemia ،،ترومبوسيتوپني، ،شكستگي فشاري compression fracture و پردنيزولون. مقدمه: آنمي آپلاستيك يك

بيماري خوني است كه مشخصا" همراه است با كاهش يا از دست دادن سلولهاي اريتروئيد. گرانولوسيتك و سلولهاي مگاكاريوسيتيك كه باعث پانسيتومي مي گردد. انسيدانس آن در

كشورهاي غربي بين 5 تا 10 مورد در هر ميليون نفر است. آنمي آپلاستيك مي تواند اكتسابي يا ارثي باشد. اگر چه بيشترين موارد ايديوپاتيك هستند. بيشترين علائم آنمي و

ترمبوسيتوپني همراه با خستگي و خونريزي است. نوتروپني بطور ناري يكي از علائم مطرح كننده است ولي در صورت وجود داراي پروگنوز و پيش اگهي بدتري است. بيماران با آنمي

آپلاستيك مي تواند دچار هموگلوبينوري وضعيتي شبانه و سندرم ميلوديسپلازي گردند. سير طبيعي بيماري پيشرونده و در صورتيكه درمان نشود زنده نمي ماند. دو راه درماني در

درمان آنمي آپلاستيك ايديوپاتيك وجود دارد. يكي از انان تعويض مغز استخوان transplantation , و ديگري درمان سوپرس كنندة سيستم ايمني با گلبولين ضد تيموسيتي .

سايكلوسپورين و پردنيزولون است. مواردي كه در درمان ايمنوسوپرسيوموفق نبودند مي توانند از درمان حمايتي مانند انتقال خون و پلاكت استفاده كنند. اگر چه انتقال خون و پلاكت مي

تواند عوارض كوتاه مدت و بلند مدتي داشته باشند مانند حساسيت و مقاومت. موردي كه در بالا به آن اشاره شد بيماري بود كه به درمان تضعيف كنندة سيستم ايمني مانند انتقال

خون و پلاكت بعنوان يك درمان حمايتي جواب نداده و او دچار شكستگي هاي قسمت كمر در پايين ستون فقرات و درد متعاقب آن بود كه در اثر استفاذه از پردنيزولون بطور طولاني مدت

بوجود آمده بود. گزارش موردي: بيمار يك مرد 69 سالة ساكن نيمة غربي ايالات متحده است و او سفيد پوست و خودش جهت درمان و بررسي آنمي آپلاستيك و درد پشت مراجعه كرده

بود. او دچار تنگي نفس. خستگي و افزايش خون مردگي در سپتامبر 2001 شد و پس از مراجعه به انكولوژيست بربيماري او تشخيص آنمي آپلاستيك گذاشته شده بود. آزمايش مغز

استخوان و بيوپسي و آزمايشات سيتوژنيك نشان داد كه پانسيتومي با علائم سندرم ميلوديسپلازي و هموگلوبينوري شبانة وضعيتي دارد. او تحت درمان با ATG . سيكلوسپورين و

پردنيزولونبود. او نيازمند انتقال خون و پلاكت جهت درمان آنمي و كمبود پلاكت ها بود. او يك دورة ATG و متعاقب آن يك دورة 6 ماهة سيكلوسپورين و پردنيزولون را دريافت كرد. او با اولين

دوز ATG دچار افزايش فشار خون . هيپرترمي و تشنج شد. واكنش بهتر شد و سه دوز ديگر دريافت كرد. در اين زمان او شروع كرد به گرفتن داورهاي جلوگيري كنندة ضد قارچي و ضد

ميكروبي و ضد ويروسي. چندين ماه بعد بيمار به بخش اورژانس مراجعه و تشخيص داده شد كه به سيكلوسپورين مسموميت دارد. در فورية 2002 او در موسسة بزرگ ديگري جهت

گرفتن دومين نظريه در مورد طرز درمان خودش مراجعه كرد. تشخيص همان بود. پيشنهاد انها قطع سيكلوسپورين بود و شروع پردنيزولون در دوز بالاتر همراه اسيد فوليك و مولتي

ويتامين . در مارس 2002 او دوباره تصميم گرفت كه ATG را شروع كند كه همراه بود با پردنيزولون( يك روش درمان در فاز دوم جهت درمان سندرم ميلوديسپلازي) در ماههاي آينده بيمار

همراه با ويزيت هاي متعدد به واحد اورژنس بعلت درد لگن و پشت بود و تشخيص داده شد كه شكستگي مهرهاي در L3, L4&L5 همراه با كاهش حجم عضلاني ثانويه به مصرف با دوز

بالا و طولاني مدت با پردنيزولون بود. بدين لحاظ پردنيزولون قطع شد و توسط انكولوژيست به او اطلاع داده شد كه درمان تضعيف كنندة سيستم ايمني شكست خورده است. در ماه مه

سال 2002 بنظر او هيچ راه درماني ديگري وجود ندارد و بدين لحاظ چندين روش مكمل و آلترناتيو را دنبال كرد. در اولين مراجعة او تعداد گلبول سفيد 1850 و هماتوكريت 25 با شمارش

پلاكتي 2000 بو. در معاينه فيزيكي نبض مخصوص TCM داراي نبض ضعيف كبد. طحال و كليه همراه با زبان بار دار.ضخيم و سفيد رنگ همراه با بزرگي طحال وعلامت مثبت SLR بود. او از

واكر جهت راه رفتن استفاده مي كرد. داروهاي مورد استفادة او آندرولون بيست و پنج ميلي گرمي دو بار در روز. فنتينال Fentynal بصورت patch 125 ميلي گرمي روزانه و ديلانديد

Dilandid چهار ميلي گرم هر چهار ساعت بود. بعلاوه او اسيد فوليك و ويتامين B12 و مولتي ويتامين را دريافت كرد. در اين زمان او نياز به استفاده از انتقال خون هفتهاي يك بار و انتقال

پلاكت هر سه روز يكبار داشت. اگرچه او اين مقدار انتقال خون را انجام مي داد گلبولهاي سفيد او 1000 تا 3000 عدد بود كه فقط يك روز دوام داشت. اهداف اولية بيمار اين بود كه تعداد

انتقال خون را به حداقل يا هيچ برساند.و علائم انمي و تروبوسيتوپني ( تنگي نفس. خستگي.اكيموز) تقليل يابد و درد پشت كاسته شود و تعداد و دوز داروهاي ضد درد نيز تقليل يابد.

روشها: به بيمار عنوان شد كه همان روزي كه طب سوزني را انجام مي دهد كه انتقال پلاكتي را مي گيرد. بعد از گرفتن رضايت بيمار و در اولين جلسه پلاكت او به 3200 رسيد. او 12

جلسه طب سوزني را در عرض ماه انجام داد و 6 جلسه درمان در اولين ماه انجام شد. اولين جلسه درمان ان تقويت كليه و طحال و كبد و خون از طريق نقاطي بنام shu بود و بدين منظور

BL 23, BL20, BL 18, BL 16 تحت تحريك الكتريكي 4 هرتزي براي 20 دقيقه قرار گرفت. دومين جلسة درمان از روش N/N+1 ينگ ينگ/تايي ين از شاخه هاي مريدين اصلي همراه با

حركت در طي Tai yin بود. نقاط طب سوزني LI4, ST36, SP6, SP9 ,LU7 همراه با تحريك الكتريكي براي مدت 30 دقيقه و 4 هرتز بود كه دستة منفي به SP6 و دستة مثبت به SP9 وصل

شد. بخاطر اينكه درد بيمار شديد بود سومين و چهارمين جلسه اصلاح شد.در اين جلسات PENS (percutaneous electrical nerve stimulation) همراه با موكسا در نقاط كليه. طحال.

كبد و خون استفاده شد. يك كمان استاندارد مونتاژ براي PENS انتخاب شد. از نقاط BL28,BL27,BL25,BL23,BL19 بصورت دو طرفه همراه با تحريك الكتريكي 4 هرتزي به مدت 15 دقيقه

و بعد از ان از تحريك المتريكي 100 هرتزي در 10 دقيقه اضافي استفاده شد. از اين طريق در جلسة ششم نيز استفاده شده است. در جلسة 5 از دو مريدين اضافي ين وي مو و ينگ

وي مو استفاده شد. بخاطر اينكه ضربانات كانال ين Yin (كليه. طحال و كبد) ضعيف بودند از نقاط طب سوزني به ترتيب SP4,MH6, KI9, GB41,TH5 استفاده شد واز هيچ تحريك الكتريكي

استفاده نشد. و همچنين بخاطر اينكه بيمار از افسردگي ناراحت بود از نقاط HT3, LR3 استفاده شد و تحريك الكتريكي چهار هرتزي به دستة منفي در HT3 و دستة مثبت به LR 3 وصل

شد. اين دو درمان به مدت 30 دقيقه انجام شد. شش جلسة باقيمانده شامل يك مورد PENS آنچنان كه در بالا به شرح آن پرداختيم و دو تا نوع ينگ وي مو- ين وي مو و سه عدد از آنها

ينگ-مينگ-تايي-ين از حلقه هاي اصلي مريدين بود. تمام سوزنهاي استفاده شده DBC با دستة فنري به سايز (0.18-30 ميلي متر) بود. در تمام جلسات درماني طب سوزني از برآورده

شدن De Qi استفاده نشد. محرك الكتريكي استفاده شده مدل 1107 IC با امواج ناموزون و مكعب و پهناي باند 70 ms بود. نتايج: تمام جلسات طب سوزني بدون عارضة جانبي تحمل

شد. ضايعات خونريزي و اكيموز در يا اطراف نقاط طب سوزني حتي با پلاكت 3000 وجود نداشت. در ششمين جلسه هماتوكريت او از 25 به 30 رسيد و مرتبآ روند صعودي خود را پس از

اولين جلسه ادامه داد تا به 42.8 يازده ماه پس از اولين جلسه رسيد. همچنين شمارش پلاكتي از 2000 در اولين ويزيت به 4000 و پس از آن 5000 رسيد و در يازدهمين ماه پس از اولين

درمان به 120000 رسيد. حتي در يك مرحله پلاكت بيمار به 197* 103 ميلي ليتر رسيد. او فقط نيازمند وصل سه واحد پلاكت و يك واحد خون در دهة اولية درمان طب سوزني بود. در

دسامبر 2002 ( دويست و سي روز پس از اولين جلسة درمان) فرمول شمارش پلاكتي به 176* 103 ميلي ليتر و شمارش گلبول سفيد 404*109 L و هماتوكريت به 40.7 رسيد.بعلاوه

با توجه به فرمول شمارش بالا در ويزيت توسط انكولوژيست به او اظهار شد كه بيماري او در مرحلة بهبودي است. هم اكنون درد پشت و خستگي او بطور قابل ملاحظه اي بهبود يافته و

او مي تواند بدون استفاده از والكر يا عصا راه برود و حتي مي تواند به فعاليت هاي روزانة خود برسد مانند رفتن به گلف . بيمار داروي dilaudid را قطع و هم اكنون از پاچ پوستي

fentynal 125 mg هر سه روز يكبار (بجاي هر روز) استفاده مي كند. اهداف مورد نظر تامين شد و كاملآ به نتيجه رسيديم. بحث: طب سوزني را مي توان بدون هراس در پشت و

اندامهاي بيماران با آنمي آپلاستيك استفاده كرد حتي اگر تعداد پلاكت هاي آنها به حداقل 32*103 ml يا بيشتر برسد. طب سوزني مي تواند بعنوان يك درمان مكمل همراه با درمان

مرسوم براي درمان آنمي آپلاستيك استفاده شود. در موارد آنمي آپلاستيك مقاوم به درمان طب سوزني مي تواند بعنوان يك درمان جايگزين جهت افزايش و بهبود كار كرد و علائم كمك

كند. در مروري بر منابع طب مكمل و جايگزين در درمان آنمي آپلاستيك فقط چهار مقاله منتشر شده وجود دارد. و آنها از فرمول هاي گياهي طب سنتي چيني استفاده كرده اند. در آن

مطالعات از همان اصل تقويت ين و ينگ كليه و چي طحال . چي كبد. چي خون و جريان خون استفاده شده است. در مقالة اخير درمان آنمي آپلاستيك با فرمول گياهي TCM مولف از

همان پاتوژنز آنمي آپلاستيك بر اساس طرز تفكر TCM استفاده كرد. آنمي آپلاستيك تنها سندرم نقصان خون خالص تظاهر يافته بوسيلة نقصان ين و ينگ كليه و چي طحال بود. آنمي

آپلاستيك همچنين به دستة افزايش استاز خون. كبدي. گرماي زياد. گرما با رطوبت damp heat بر مي گردد. افزايش ين و ينگ كليه بتنهايي در يك سندرم ممزج نقصان و افزايش و

سرما و گرما است. جهت درمان مودي مولف از فرمول طب سنتي چيني . تقويت كليه و يك روش بينابيني در همان زمان استفاده كرد. فرمول افزايش تنوسيته كليه شامل چي كليه. ين

كليه. ينگ كليه. ريه. طحال و تونيك هاي خون همراه با گياهاني كه باعث افزايش قدرت سيستم ايمني مي شوند. متد بينابيني استفاده از فرمولي بود كه بتواند باعث افزايش چي

كليه. ين و ينگ كليه. تونيك هاي خوني و همچنين گياهاني براي دفع آتش كبد kidney fire . دفع گرما و رطوبت از lower burner و خالي كردن گرما در كليه بودند. همچنين از گياهاني

استفاده شد كه باعث سم زدايي و حركت جريان خون شد و از بين بردن استاز خوني شوند. در اين مطالعه استفاده از فرمولهاي تقويت كليه و بينابيني بسيار بهتر از گروه تقويت كليه

بتنهايي و استفاده از درمانهاي طبي غربي جهت درمان و بهبود وضعيت خوني بود. در اين مورد درمانهاي طب سوزني كه توسط اين بيمار دريافت شده است هر دو مورد نقصان و

افزايش را جواب مي دهد. در اولين درمان تقويت نقاط شو shu . BL23 باعث تقويت ينگ كليه .تغذية خون و افزايش ايجاد خون مي شوند. همچنين BL23 باغث كاستن رطوبت از مجراي

تغذية پاييني مي شود. BL20 شوي طحال باعث تقويت چي طحال و خون و همچنين رفع رطوبت و بلغم مي شود. BL18 شوي كبد باعث بهبود رطوبت همراه با حرارت از كليه مي

شود.BL16 شوي كنترل كنندة عروق باعث تقويت خون و از بين بردن استاز خوني مي شود. در درمان نوع PENS بعلاوة فعاليت هاي BL23 همچنانكه به شرح آنها رفت. BL19 شوي

كيسه صفرا . BL27 شوي رودة كوچك. BL28 شوي مثانه باعث رفع و از بين بردن رطوبت و گرما مي شود. در درمان از طريق چرخه هاي ينگو ينگ/تايي ين از نقطه ST36 جهت تقويت

چي. خون. طحال و همچنين رفع رطوبت بكار رفت. همچنين SP6 باعث تقويت ين كليه و رفع رطوبت. حركت خون و رفع انسداد مي شود. در حاليكه LI4 باعث تقويت چي دفاعي. SP9

رفع رطوبت. گرما و LU7 خروج گرما بطرف پايين از سر مي شود. ين مي مو جهت درمان نارسايي خون و تقويت ين استفاده مي شود. در حاليكه MH6 باعث تنظيم چي وخون و SP4

باعث رفع انسداد خوني و توقف خون ريزي مي شود. در ينگ وي مو GB41 باعث رفع رطوبت و گرما و بهبود حركت روان چي كبد با استفاده از رفع انسداد آتش كبد مي شود.TH5 مي

تواند باعث دفع گرما. رطوبت و آتش مي شود. و در آخر HT3 باعث كاستن از آتش قلب و رفع حرارت مي شود در حاليكه LR3 باعث كاستن از ينگ كبد و تغذية خون كبدي مي شود. بنابر

اين تمام جلسات طب سوزني كه به بيمار تجويز شد آيينة تقويت كليه و حد واسطه مي باشد. بحث: طب سوزني مي تواند به طور اطمينان بخشي در پشت و اندامهاي يك بيمار با

پلاكت 3000 يا بيشتر بكار رود. و مي توان از طب سوزني جهت درمان آنمي آپلاستيك كه به درمانهاي رايج جواب نمي دهند استفاده كرد و همچنين جهت تسكين درد در اناني كه دچار

شكستگي فشاري compression در اثر استفاده از پردنيزولون شده اند مي توان از اين روش درماني سود جست. در اين بيمار طب سوزني باعث تسكين درد پشت و رفع خستگي و

همچنين باعث ادامة شروع كار بدون محدوديت شد.