محدوديتها و عوارض طب سوزنى | 1397/08/14 23:29

طب سوزنی

محدوديتها و عوارض طب سوزنى

اگر توسط افراد تحصيلكرده آن انجام گيرد يك متد درماني بدون عارضه و در عين حال بسيار مؤثر است.سطح پوستي نقاط مورد نظر قبل از سوزن زدن با الكل طبي 75 درجه پاك مي‌گردد.سوزن‌هاي مورد استفاده يكبار مصرف است.  

  طب سوزني يك متد درماني بسيار مؤثري است، اما به اين معنا نيست كه درمان تمامي دردها و بيماريها باشد. هم در طب غربي و هم در طب سنتي، نكات قوت و ضعف درماني وجود دارد، به همين دليل در چين امروزي هر دو متد درماني با هم و يا در كنار هم استفاده مي‌شوند. تلفيق مناسب اين دو متد درماني باعث ارائه خدمات درماني بهتري براي بيماران مي‌شود. در بيماريهاي تهديد كننده جان بيمار و يا حالتهاي اورژانسي، بهترين متد درماني همان طب غرب است و در بيماريهاي ساده، مزمن يا زمانيكه داروها و جراحي‌ها بي‌اثر باشند، اغلب طب سوزني مي‌تواند مفيد واقع گردد        

اروميه -آقاي دکتر امير ايپکچي زاده متخصص طب سوزني