كارگاه تئوري و عملي طب سوزنی

با توجه به درخواستهاي مكرر پزشكان محترم طب سوزني، كارگاه تئوري و عملي طب سوزنی برگزار خواهد شد.
اين كارگاه دو روزه بوده و در تاريخهاي پنج شنبه جمعه ۲۳ و ۲۴ شهریور ماه برگزارميشود.

 

ادامه مطلب

كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني

 كنفرانس ماهانه انجمن علمي طب سوزني :

زمان: پنجشنبه ٩٦/٩/٩تئاتردانشكده پرستاري ارتش ساعت١٥-١٧با ٢

سخنران بر گزار مي گردد :

١-سخنران اول خانم دكتر دهداري :
در مورد نقش ليزر و بيو رزونانس در اكو پانكچر
٢-سخنران دوم دكتر صبري در مورد شناخت دردها و سندروم هاي شانه و بازو و درمان ان بروش طب سوزني

ادامه مطلب

دومین کارگاه طب سوزنی گوش