پرداخت حق عضویت سالانه | 1395/02/12 11:00

در سال 95 حق عضویت انجمن برای اعضا پیوسته یا اصلی یکصدوپنجاه هزار تومان و برای اعضا وابسته یکصد هزار تومان تعیین گردیده است.

خواهشمند است با واریز به موقع حق عضویت خود به حساب کارت انجمن و تحویل قبض واریزی به خزانه دار انجمن آقای دکتر صبری انجمن را یاری نمایید.