کنفرانس خرداد ماه | 1395/03/30 10:39

به نام خدا

کنفرانس ماهیانه با امتیاز باز آموزی

موضوع: کاربرد نبض نوژیه در لیزر درمانی

سخنران:

آقای دکتر حشمت

تاریخ:

پنجشنبه 06 خرداد 1395

ساعت:

15الی17

مکان:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

باتشکر
انجمن علمی طب سوزنی ایران