مجمع عمومی فوق العاده 1398/12/1 | 1398/10/30 16:48

انجمن علمی طب سوزنی ایران


بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم پیوسته میرساند مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصويب انتخابات الكترونيك و مجمع عمومي

عادي جهت ارائه گزارش ساليانه  روز پنجشنبه ۹۸/۱۲/۱ ساعت ۱۶ به نشانی بلوار کشاورز دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده

پزشکی سالن کنفرانس برگزار میگردد.


 www.isaa.ir