هفتم اردیبهشت روز طب سوزنی 1400/02/07 | 1400/02/19 21:09

با تشكر از اعضاي محترم هيات مديره كه با تلاش فراوان هفتم ارديبهشت (1400/02/07) را به مناسبت روز طب سوزني در ايران به ثبت رساندند.

 انجمن علمي طب سوزني ايران هفتم ارديبهشت روز طب سوزني در ايران را به همه همكاران و اعضاي محترم را تبريك عرض مي نمايد.