عناوین کلاس لیزراکوپانکچر حضورتان تقدیم می گردد:

*آموزش مبانی لیزر و مفاهیم مربوط به لیزر شامل:

ساختار لیزر – انواع تقسیم بندی های لیزر - فاکتورهای موثر در لیزر درمانی – اثرات فیزیولوژیک لیزر – ایمنی لیزر

*نکات مهم در انتخاب لیزر مناسب برای لیزراکوپانکچر و فاکتورهایی که باید در نظر گرفته شوند

*آموزش محاسبه دوز لیزر

*علل مناسب بودن لیزر برای تحریک نقاط طب سوزنی

*مقایسه لیزر و نیدل و موارد برتری هر یک

*عوارض لیزر

*کنترااندیکاسیونها و موارد احتیاط

*راهنمای خرید لیزر و نکات مهم در خرید آن


ریفرانسهای مطالب عنوان شده: کتاب سیمونوویچ(کتاب تکست لیزردرمانی) – کتاب راهنمای لیزردرمانی نوشته

دکتر سهیلا مکملی رییس سابق انجمن لیزر ایران و دارنده عنوان مادر لیزر در ایران توسط انجمن لیزر جهانی –کتاب

لیزرتراپی تالیف گروه مولفان دانشگاه علوم پزشکی ایران – سایت ها و مقالات مرتبط