انجمن علمی طب سوزنی ایران


بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم پیوسته میرساند مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصويب انتخابات الكترونيك و مجمع عمومي

عادي جهت ارائه گزارش ساليانه  روز پنجشنبه ۹۸/۱۲/۱ ساعت ۱۶ به نشانی بلوار کشاورز دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده

پزشکی سالن کنفرانس برگزار میگردد.


 www.isaa.ir

اطلاع رسانی در مورد کنگره ی سلامت مردان در سال 97 و 98

 

 

مخصوص پزشكان در تهران

مطالب در مورد شناخت طب سوزني -تاريخچه-مفاهيم طب چيني وشناخت انها در درمان -شناخت سندروم ها و تشخيص افتراقي انهامعاينات و شناخت و اموزش نبض و زبان...

پنجشنبه٢٧ديماه٩٧

سخنرانان:

١-سخنران اول ١٦تا١٧دكتر مجيد فدايي درمان سردردبروش طب سوزني


٢-سخنران دوم دكتر نجف پور انواع بلوكاژ ها در اوريكولو مديسين ونحوه بكار گيري ان در بيماران طب سوزني

صفحات : 1234567891011