طب سوزنی گوش و اریکلارمدیسن | 1396/06/11 16:50

طب سوزنی

 

طب سوزنی گوش و اریکلارمدیسن

زمان: 8 ، 9 ، 10 شهریور ماه 1396

دکتر مجید فدایی (طب سوزنی گوش).

دکتر رضا حشمت (اریکلار مدیسن)
 
مهمان :دکتر حشمت راد (تشخیص با معاینه گوش).

ثبت نام خود را قطعی بفرمایید.

تماس : ۰۹۱۲۷۳۸۸۶۷۷