هفتم اردیبهشت روز طب سوزنی | 1399/02/09 13:19

با تشكر از اعضاي محترم هيات مديره كه با تلاش فراوان هفتم ارديبهشت را به مناسبت روز طب سوزني در ايران به ثبت رساندند.

 انجمن علمي طب سوزني ايران هفتم ارديبهشت روز طب سوزني در ايران را به همه همكاران و اعضاي محترم را تبريك عرض مي نمايد.