کنفرانس شماره 1:

جهت تهیه سی دی کنفرانس لطفا با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

آقای عبدالهی خواه    09121001147

 

کنفرانس شماره 2:

جهت تهیه سی دی لطفا با شماره زیر تماس حاصل کنید

آقای موسوی   09124513264