طب سوزنى و ترک اعتياد

طب سوزنی

 طب سوزنى و ترک اعتياد

استفاده از طب سوزني جهت درمان اعتياد به مواد مخدر

نوشته شده توسط: جود آر اسپريJudd R Spray و شارون ام جونز Sharon M Jones سپتامبر 1995، از ساتي نيوز بريف

مترجم: سيروس سلطانيان، MD

پزشكي جايگزين در ايالات متحده يك صنعت يك ميليارد دلاري است. در مطالعه اي كه در سال 1993 در مجلة پزشكي نيو اينگلند NEJM منتشر شده شد، نشان داد كه آمريكاييان در سال 1990 تقريبآ به اندازة هزينة بيمارستاني ، در مورد پزشكي جايگزين هزينه كرده اند( 10.3 ميليارد دلار جهت پزشكي جايگزين در مقابل 12.8 ميليارد دلاري كه جهت بستري بيمارستاني هزينه كرده اند.) در حقيقت مطالعه نشان داده است كه آنان ويزيت بيشتري به دهندگان درمان غير عرفي (425 ميليون دلار) مي پردازند تا به پزشكان مراقبت اوليه(388 ميليون دلار). اگرچه با ديدة مشك.كي توسط عده اي به قضيه نگاه مي شود و خيلي ها آن را نمي شناسند، تكنيك هاي پزشكي جايگزين نيازمند بررسي و توجه بيشتري هستند. طب سوزني شايع ترين نوع درمان دريافت شده بعنوان طب جايگزين است و مردم به ان علاقة بيشتري دلرند تا سالهاي اخير در ايالات متحده ناشناخته بود. در سال 1971 جيمز وستون Games Reston روزنامه نگار كه از طرف روزنامة نيويورك تايمز به چين سفر كرده بود ودر طي سفر دچار آپانديسيت حاد شد، و در آنجا از بيهوشي از طريق طب سوزني استفاده كردند. در مراجعت او مقاله اي را در اين رابطه به رشتة تحرير در آورد و در واقع اين اتفاق بد شانسانه به يك اتفاق يمن تبديل شد كه باعث شد جوامع غربي به طب سوزني و طب چيني توجه كنند. تحقيقات پزشكي مفصل و آزمايشات گوناگون باعث كشف قدرت درمان طب سوزني در مبارزه با بيماريها مانند اعتياد به مواد شيميايي شد. اگرچه در اين مورد در جامعة پزشكي اتفاق نظر وجود دارد كه جهت اثبات اثر طب سوزني جهت اعتياد به مواد نيازمند بررسيهاي علمي بيشتري است. ولي با توجه به موفقيت آن در درمان كلينيكي و مطالعات مربوطه ، نشان داده است كه طب سوزني باعث كاهش دورة ترك و تسريع دورة سم زدايي مي شود و معتادين به مواد را تشويق مي كند كه به برنامة ترك ادامه دهند. علاقة اخير به درمان طب سوزني باعث بكارگيري اين روش در كلينيك هاي سم زدايي شده است. سيستم هاي قضايي در شهرهاي بزرگ بسياري، دادگاههاي مواد مخدر را درست كرده اند كه در آن آنان سيستم مشاورة مالي و درماني دارند كه طب سوزني جزئي از آن است و اين روش برخورد جايگزين مجازاتهاي سنتي شده اند. نياز به برخورد هاي موثر بيشتر در مقابله با استفاده كنندگان مكرر كه مشكل دارويي دارند همراه با هزينة به نسبت پايين نگهداري مراجهان در برنامه هاي دادگاه مواد باعث شده كه مسئوليني كه مسئول برقراري قانون هستند را بقبولانند كه طب سوزني مي تواند يك راه حل كارا در برابر اعتياد در آناني باشد كه از مواد استفاده مي كنند و آنان فكر مي كنند استفاده از اين وسيله بسيار موثرتر از تهديد به زنداني كردن است. طب سوزني چيست؟ اهداف و برخوردهاي طب چيني با طب غربي كاملآ متفاوت است و همين امر بصورت سدي جهت تلفيق طب سوزني و درمان ترك مواد در ايالات متحدة معاصر عمل مي كند. بعلت ماهيت كاملآ متفاوت برخورد چيني به درمان با بسياري از مشاهدات غربي شاهدين غربي را در اين مورد كه موثر باشد مشكوك مي كند و عده اي نيز انتظار معجزه از آن دارند كه افرادي كه طب سوزني انجام مي دهند خودشان در اين مورد قولي نمي دهند. يك مرور تكنيكي در موضوع طب سوزني استفاده شده در برنامه هاي سم زدايي كه توسط موسسة ملي مبارزه با مواد مخدر (NIDA ) در سال 1991 انجام شده چنين عنوان داشت: دلايل كاملآ روشني در مورد نظرات متضاد در زمينة اثر طب سوزني وجود دارد كه شامل مي شوند به استفاده از لغات غير آشنا در كار، مانورهاي وسيعي كه كلآ به آنها طب سوزني گفته مي شود، نداشتن يك مكانيسم روشن جهت توجيح منابع طب سوزني و احتمالآ و خيلي مهمتر از ساير دلايل، نبود تحقيقات كلينيكي وسيع در اين مورد است. ولي جهت پزشكاني كه در كلينيك هاي سم زدايي كار مي كنند يا در دادگاههاي مخصوص مواد كار مي كنند واجب است كه در مورد طب سوزني اطلاع كامل داشته باشند. در زبان طب چيني، طب سوزني باعث تحريك چي Qi با قراردادن سوزن در نقاط طب سوزني در خطوط مريدين مي شود. مريدينها راههاي وريد مانندي هستند كه در زير پوست جريان دارند. هر دوي چي و مريدياني كه آن را حمل مي كند نامرئي هستند. ترجمة انگليسي از آن وجود ندارد ولي مي توانيم به آن انرژي حيات بگوييم. وقتي بطور طبيعي كار كنند، چي باعث گرم شدن و محافظت بدن مي شود و همچنين باعث روان گرداني راههاي مختلف بدن از يك حالت به حالت ديگر مي شود و باعث حكومت روي تمام ارگانها و مواد بدن مي شود. در طب سنتي چيني اينطور تصور مي شود كه بيماري بوسيلة ناتواني چي در جريان نرمال در مريدينها بوجود مي آيد. سوزنهاي طب سوزني باعث مهار سد از مريدينها و تحريك جريان چي مي شوند. علي رغم اين حقيقت كه چي در خارج دنياي پزشكي چيني ناشناخته است، اخيرآ پيشرفت هاي جديدي در اين زمينه بوجود آمده كه مي تواند در فهم ما از مجموعة عقلاني طب چيني كمك كند. توانسته اند كه با استفاده از روشهاي تشخيصي غربي باعث افزايش مقبوليت طب سوزني در غرب شوند. تحقيقات مهم ديگر در اين زمينه در سال 1955 اتفاق افتاد كه پزشك فرانسوي پول نوگير Paul Nogier، فعاليت الكتريكي سطح پوست را اندازه گيري مي كرد و دريافت كه هر نقطة سنتي طب سوزني در بدن داراي يك نقطة مرتبط در گوش نيز است. از زمان اين كشف طب سوزني در گوش يا بعبارتي طب سوزني گوش يا قرار دادن سوزن در نقاط گوش بعنوان نوع شايع درمان مقبوليت يافت. در مورد سم زدايي دارويي، طب سوزني گوش نياز به خصوصي سازي اطاق ندارد و بدين جهت مي توان افراد زيادي را بطور همزمان در يك اطاق درمان كرد. امروزه در اين مورد بحثي وجود دارد كه بهترين راه انجام طب سوزني چيست، قرار دادن چندين سوزن در گوش است يا نه. در سال 1991 NIDA بدين نتيجه رسيد كه بايد يگانگي در اين امر حاصل شود و بدين لحاظ سوزن را در نقاط طب سوزني كليه، ريه، كبد، سمپاتيك و شن من بايد قرار داد. آنان بدين اشاره كردند كه نيازي به وسايل الكتريكي نيست و بايد از هر گوش استفاده شود و يا از نقاط ديگر استفاده شود. آيا طب سوزني جهت درمان وابستگي به مواد كمك مي كند؟ طب سوزني توسط جامعة پزشكي ايالات متحده بعنوان يك روش امن در درمان درد مزمن مقبوليت يافته است.ساير مواردي كه جامعة پزشكي استفاده از طب سوزني را موثر مي دانند آسم، آرتريت، تهوع و سفتي صبحگاهي است. در مورد وابستگي به مواد منابع اثبات شدة كمي در دسترس است. در مطالعه اي كه در سال 1989 در مجلة بريتانيايي لنست چاپ شده و به قلم ميلتون ال بولاك Milton L Bullock چاپ شد نشان داد كه جهت درمان الكليسم بسيار موثر است. هشتاد نفر الكلي كه دچار تكرار جرم شذه بودند تحت بررسي قرار گرفتند. آنان به دو گروه چهل نفري تقسيم شدند. 40 نفر در گروه طب سوزني به نقاط مخصوص قرار داشتند و چهل نفر در گروه كنترل كه سوزن به نقاطي غير از نقاط مخصوص زده مي شد. از آنان كه تحت درمان طب سوزني قرار داشتند 21 نفر دورة دو ماهة درمان را كامل كردند ولي در گروه كنترل فقط يك نفر در اين مورد موفق بود. و ضمنآ در گروه كنترل دو برابر گروه طب سوزني انجام داده در يك دورة 6 ماهه دچار عود شدند. در تحليل تحقيقات موجود بر روي طب سوزني بعنوان پروتكل سم زدايي كه در جورنال درمان وابستگي به مواد به چاپ رسيد، به اين نتيجه رسيدند كه مطالعة بولاك اميدوار كننده است. در اين تحليل از نتيجة 7 مطالعه روي حيوانات كه تحت درمان طب سوزني جهت وابستگي به مواد قرار داشتند نيز استفاده شده بود كه نشان مي داد كه علائم ترك كاهش داشتند. مولفين اين تحليل به اين نتيجه رسيدند كه نقش طب سوزني بيشتر از اثر دارونما است وپيشنهاد كردند كه مطالعات بيشتري در اين زمينه انجام پذيرد. اگرچه مطالعة بولاك اميدوار كننده بود ولي قابليت اعتماد به آن اندك بود. مرور تكنيكي توسط NIDA خاطر نشان مي كرد كه بعلت اينكه در مطالعة ديگري كه در سال 1992 انجام شده بود تفاوت عميقي در دو گروه كنترل و طب سوزني انجام داده شده وجود نداشت. و بعد از بررسي كلية مطالعات موجود به اين نتيجه رسيدند كه اثباتي درتاثير طب سوزني و اثر بالاتر آن بر دارونما وحود ندارد. بهمين خاطر پيشنهاد كردند كه جهت اين موضوع تحقيقات بيشتري صورت بگيرد. افرادي كه طب سوزني را انجام مي دهند مايل نيستند كه ادعاهاي وسيع و بزرگي در مورد اثر طب سوزني بنمايند. همچنانكه دكتر كن كارتر، روانپزشك و انجام دهندة طب سوزني كه در كلينيك سم زدايي قبل از دادگاه در محلة كلمبيا در دادگاه عالي كار مي كرد، چنين عنوان مي كند" من نمي توانم بگويم كه طب سوزني علاج همة دردها است و نوشدارو است، بخاطر اينكه اين نيست و نمي تواند باشد". دكتر كارتر در مصاحبه با نيوز بريف اظهار داشت اگرچه طب سوزني درمان فيزيولوژيك اعتياد به مواد نيست ولي داراي يك اثر آرامبخش و آرام كننده اي است كه جهت افرادي كه مي خواهند وضعيت زندگي خود را تغيير دهند مفيد است، بخصوص در مواردي كه مي خواهيم در زمينة ترك اعتياد كار كنيم. اگرچه جهت شكست اعتياد به مواد بر اساس نظر دكتر كارتر شخص بايد خودش ياد بگيرد كه تصميم بگيرد تا خودش را عوض كند و در اين مورد كه خود و محيط خود را تغيير دهد اعتماد به نفس داشته باشد. اكثر افرادي كه طب سوزني را انجام مي دهند مانند دكتر احساس مي كنند كه طب سوزني جهت ترك مواد مفيد است بخصوص جهت معتاديني كه مي خواهند اين وضعيت را تغيير دهند و از اين روش درماني استفاده كنند اگرچه مطالعات كنترل شدة محدودي در اين زمينه وجود دارد كه بتواند اين روش را در درمان ثابت كند. كلينيك لينكلن: كلينيك لينكلن در شهر نيويورك در مورد استفاده از طب سوزني در زمينة سم زدايي در ايالات متحده پيش قدم بود، مدير آن دكتر مايكل اسميت اظهار داشت كه نياز به يك روش موثر ترك مواد در اين محله مشهود بود و همچنين اضافه كرد كه برومكس جنوبي از لحاظ نژادي حاشيه نشين هستند، همچنين در صد بالاي بيكاري، جرم و ميزان مرگ نوزادان است و در صد بيسوادي بالا است و همة آنها مرهوم دهه ها استفاده از مواد مخدر است. وقتي دكتر ها در كلينيك لينكلن در سال 1974 مقالة دكتر اچ-ال ون جراح مغز واعصاب هنگ كنگي را خواندند كه او متوجه شده بود كه آنان كه تحت درمان طب سوزني قرار دارند، علائم ترك در افراد معتاد به ترياك كاهش يافته بود. آنها تصميم گرفتند كه اين مسئله را تجربه كنند و به همين خاطر كلينيك آنان كه تا ان زمان كلينيك درمان با متادون بود به اين صورت فعلي تبديل كردند. در طي سالها آنها پروتكلي را بوجود آوردند كه بيشتر از 500 كلينيسين را در 150 برنامة مختلف آموزش دادند. پروتكل كلينيك لينكلن روي چهار مرحلة اساسي بنا شده بود، اولي بازيافت فرم شديدآ معتاد بود ، دومين مرحله سم زدايي از طريق طب سوزني، تست ادراري و مشاورة فردي است و بالاخره چهارمين مرحله شركت در درمان 12 مرحله اي بود. اسميت اظهار مي دارد كه مزاياي تلفيق طب سوزني در اين برنامه و برنامه هاي بسيار سنتي بسيار زياد است. روش اوليه طب سوزني اين است كه در مرحلة اول، اثر فوري قطع علائم ترك را دارد و باعث تشويق بيماران به مراجعة مرتب جهت درمان در اينده مي شود. اسميت به آمارهاي محدود ولي قابل توجهي در اثر بخشي متد كلينيك لينكلن اشاره كرد. در ميان زنان باردار با سابقة سؤمصرف از نوع كرك كوكائين ، آناني كه طب سوزني را دريافت داشته بودند، داراي فرزنداني با وزن بيشتري بودند. مادران با بيشتر از 10 ويزيت داراي فرزنداني با وزن متوسط 6 پوند و 10 اونس و اناني كه كمتر از 10 جلسه ويزيت شده بودند داراي فرزنداني با وزن متوسط 4 پوند و 8 اونس بودند. برنامة بستري 7 روزة استفاده شده در دلاور Delaware كه از پروتكل كلينيك استفاده كرده بود در ميان گروه طب سوزني شده باز داشت جهت اعتياد مجدد 18% در يك سال بود در حاليكه در آناني كه طب سوزني را دريافت كرده بودند 87% در يك سال بود. دكتر اسميت موفقيت خود را مرهوم تعدتدي از فاكورها مي داند. يكي از قويترين مسئله در طب سوزني باعث ايجاد رابطه اي بين دكتر و بيمار مي شود كه قبلآ با صحبت بدست نمي امد حتي اظهار مي دارد كه " طب سوزني حتي در زماني كه بيمار به ما دروغ مي گويد به همان اندازه موثر است." برعكس مشاورة زماني كه ممكن است بيمار در وضعيت انكار قرار بگيرد يا ناراحت شود يا سبك گردد، طب سوزني وابسته به همكاري بيمار نيست. همچنانكه قبلآ اظهار داشتيم، اثر طب سوزني تحريك آرامش است و دكتر اسميت اضافه كرد " بعلاوة اين كه طب سوزني باعث كاهش علائم ترك مي شود ولي يك اثر ارمبخش روي سؤمصرف مواد دارد كه باعث كاهش نياز به مصرف مجدد مواد مي گردد.و مراجعين اثر طب سوزني را به اين صورت تفسير كرده اند كه باعث آرامبخشي مي شود ولي حواس ما تغيير نمي كند". اين اثر راحتي اساس فايدة استفاده از پروتكل طب سوزني است. برعكس درمان متادون، اثرات طب سوزني روي وضعيت فكر بيماران در مرحله ترك نه به علت نياز بيمار به دارو است بلكه ربطي به نباز بيمار به دارو ندارد. دادگاه دارويي: شهرت موفقيت كلينيك لينكلن باعث اثر روي قاضي ارشد جرالد ودرينگتن Gerald Weatherington و قاضي هربرت كلين Klein در شهبة يازدهم قضايي فلوريدا به اين مسئله شد. باني اولبن دادگاه دارويي در ديد كانتي Dade County ايالت فلوريدا بودند.ودرينگتن و كلين دريافتند كه مشكلات آنان با زندانهاي پر جمعيت و عودهاي زياد در مورد معتادين در دستگاه قضايي با اين مشكل موجود حل نمي شود. دادگاه دارويي ديد كانتي كه اولين فرد دستگير شده را در سال 1989 پذيرفت، اجازه داد به افرادي كه داراي جرايم خريد يا دارا بودن دارو اين فرصت را دارد كه برنامة شديد ترك بپيوندند. افرادي كه همكاري نمي كردند بوسيله تهديد به زندان افتادن جهت اين موضوع ترغيب ميشوند حتي اگر اين نوع درمان غريبي مانند طب سوزني باشد. و انگيزة اوليه براي رعايت برنامه اين بود كه موارد اتهام در صورتيكه بطور موفقي برنامه را ادامه دهند پاك مي شد. آمار بدست آمده از دادگاه دارويي و اثر بخشي طب سوزني در ان مانند ديگر مطالعاتي كه اثربخشي طب سوزني را اندازه گيري مي كند خوش بينانه بود ولي قطعي نبود. دستگيري مجدد در آناني كه زنداني شده بودند در طي يك سال 60% بود ولي در افرادي كه دورة دادگاه دارويي را به اتمام رسانده بودند 11% بود. در بررسي برنامة ديد اگرچه موسسة ملي قضايي عنوان كرد كه مهمترين مشكل و سد در برابر برنامة دارويي ، انتظارات متفاوتي است، نسبت به آناني كه در سيستم قضايي-جنايي تحت درمان قرار مي گيرند. در سيستم قضايي-جنايي يك عود يك شكست كامل نيست بعلت اينكه آناني كه در اين سيستم كار مي كنند دريافتند كه درمان افراد معتاد بسيار مشكل است ولي در سيستم ديگر عود مانند ارتكاب جرم بود و در اين زمينه تحمل كمي وجود داشت. به اين دليل در دادگاه دارويي انتظارات درماني بسيار متفاوت است با ديگر سيستم ها و بهمين لحاظ مقايسة اثر گذاري آن در قياس با سيستم هاي ديگر مشكل است. اگرچه اثر بخشي دادگاههاي دارويي جاي سوال دارد ولي بكارگيري طب سوزني در درمانهاي سرپايي بسيار با صرفه تر از متدهاي سنتي مجازات است. دولت فدرال تخمين زد كه برنامه هاي درماني-دارويي به ازاء هر نفر 1200 دلار هزينه دارد كه به مراتب از 20000 دلار هزينه اي كه صرف زنداني كردن در يك سال مي شود كمتر است. در حاليكه طب سوزني فقط يك جزء از درمانهايي بود كه در دادگاه دارويي در ديد كانتي يا محلة كلمبيا به بيماران داده مي شد ولي مديران اعتقاد داشتند كه طب سوزني يك جزء مهم درمان است. در اوايل برنامه طب سوزني جهت كمك به سم زدايي بيماران استفاده مي شد. ولي بعدآ طب سوزني جهت با ثبات گرداندن بيماران نيز استفاده مي شد. در دورة بعد از درمان طب سوزني كمتر استفاده مي شد. و در برنامه سعي شده بود كه احساس خود باوري را پرورش دهند و بهمين خاطر از برنامة آموزشي يادگيري خواندن و نوشتن و دوره هاي GED و برنامه هاي تفريحي هم استفاده شده بود. اختتام: شواهدي كه از اثر بخشي درمان سم زدايي از طريق طب سوزني حكايت دارد بيشتر حديثي است و علائم استفادة آن در تعدادي از كلينيك ها و برنامه هاي دارويي، طب سوزني هنوز يك پزشكي جايگزين است. در دهة 1970، FDA سوزنهاي طب سوزني را يك وسيلة درماني تحقيقاتي خوانده و اين طبقه بندي يك ضربه به صنعت طب سوزني است چرا كه شركت هاي بيمه اي رغبتي به پرداخت درمانهاي آزمايشي ندارند. گروه كوچكي از پزشكان طب سوزني در نوامبر 1994 عليه آن اقامة دعوا كردند و منتظر جواب FDA هستند. اين در حاليست كه طب سوزني توجه ها را به خود جلب كرده است. يكي از افرادي كه به طب سوزني روي آورده سناتور ايالات متحده، دنيس دكون سيني است. در سال 1994 در مجلس سنا كار دكتر زيائو مينگ تيان پزشك طب سوزني را جهت درمان درد گردن خود ستود. او گفت " درمانهاي او باعث درمان درد من شد و در مورد پيوستن به بيماران ديگر جهت اين درمان هيچگونه شكي نداشتم و هم اكنون هم در تقدير از كار او بعلت درمان او سپاسگذارم" دكتر مبنگ تنها پزشك طب سوزني است كه توسط دولت فدرال استخدام شده است و هدف از آن اكتشاف در اثر طب سوزني بود. اين مطالعة جامع اطلاعات ارزشمندي را در مرد مفيد بودن طب سوزني و فرمهاي ديگر طب جايگزين را نيازمنديم تا پزشكي غربي بتواند رازهايي را كه مانده حل كند. بدين وسيله دكترها در ايالات متحده مي توانند توضيح دهند كه چگونه 250 نفر روزانه در كلينيك لينكلن مي توانند فوايد آن را تجربه كنند.

طب سوزني ودرمان اعتياد به كوكائين

13 آگوست سال 2000

مترجم: سيروس سلطانيان، MD

موجود در وب سايت بي بي سي BBC  

محققان عنوان كردند كه طب سوزني يك وسيلة اميد بخش جهت درمان اعتياد به كوكائين است. يك تيم از دانشگاه يل بطور موفقيت آميزي از درمان جايگزين جهت درمان اعتياد استفاده كردند كه در اين مورد فقط موارد كمي درمان طبي غربي موثري وجود داشت.

داوطلبان يك فرم مخصوص درمان بنام طب سوزني گوش را دريافت كردند كه در آن سوزنها در نقاط خاصي از گوش گذاشته مي شود.

تست هايي از نمونخ هاي ادرار نشان داد كه اين داوطليان در طول مطالعه كمتر از كوكائين نسبت به بقيه كه درمان دريافت نكرده بودند استفاده كرده بودند.

محقق اصلي گروه دكتر آرتور مارگولين گفت كه مطالعة ما نشان مي دهد كه استفاده از طب سوزني جهت اعتياد به كوكائين موثر است و نشان داد كه درمان هاي جايگزين مي تواند همراه با كل قواي پزشكي غربي جهت جنگ با اعتياد به كار روند.

نتايج نشان داد كه 54.8% شركت كنندگان در طب سوزني در آخرين هفته عاري از كوكائين بودند. در حاليكه در گروه كنترل 23.5% و 9.1% عاري از مصرف كوكائين تودند. آناني كه از طب سوزني استفاده كرده بودند دورة ترك طولاني تري نسبت به گروههاي كنترل داشتند.

دكتر مارگولين گفت كه طب سوزني ارزان است و عوارض جانبي كمي اگر داشته باشد دارد.

استفاده كنندگان از هروئين و كوكائين:

در اين مطالعه 82 نفر شركت كننده وجود داشت كه از هروئين و كوكائين با هم استفاده مي كردند.

آنها جهت اعتياد به هروئين از متادون استفاده مي كردند ولي به مصرف كوكائين همچنان ادامه مي دادند.

داوطلبان در هر دو گروه كنترل يا از سوزن زدن به گوش بغير از نقاط كه بايد سوزن در انجا قرار داده مي شد استفتده مي كردند يا اينكه از درمان ارامش زا Relaxation استفاده مي كردند.

تمام داوطلبان 5 جلسه درمان در هفته براي 8 هفته دريافت كردند. نمونه هاي ادرار سه بار در هفته جمع آوري شد كه هدف اين بود كه ايا آنان از كوكائين استفاده كرده اند يا نه.

بعلاوه درمانهاي عنوان شده داوطلبان از مشاورة گروهي و فردي نيز استفاده كردند.

دكتر مارگولين گفت كه تحقيقات كنترل شدة كلينيكي در اين حد اوليه و نتايج خوشبينانة آن بايد شرايط را جهت تحقيقات بيشتر جهت كنترل جواب ها واينكه چگونه درمانهاي غربي را با طب سوزني جهت درمان اعتياد تركيب كنيم نيازمند هستيم.

محققين از پروتكل درماني انجمن ملي طب سوزني جهت سم زدايي NADA استفاده كردند.

درمان شامل قرار دادن سه تا 5 سوزن كوچك به هر دو گوش و مدت هر جلسه 45 دقيقه بود. تحقيقات در آرشيو جورنال پزشكي داخلي منتشر شده است.


تاریخ انتشار: 1397/08/14 23:38