طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی

سازمان جهانی بهداشت(WHO) در سال 1978 ،بیانیه ای در زمینه طب سنتی منتشر کرد که طی آن طب سنتی را اینگونه معرفی می کند:
«مجموعه تمامی علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی ، پیشگیری و در مان بیماری های جسمی ،ذهنی  یا ناهنجاریهای اجتماعی به کار می رود و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته باشد»[1].
در سال 2002 میلادی سازمان جهانی بهداشت طب سنتی را با جزئیات بیشتری این گونه تعریف کرده است: «طب سنتی واژه ای کلی است که هم به سیستم های طب سنتی مانند طب سنتی چین، آیوروداوی هند و طب یونانی – عربی و هم به اشکال مختلف طب بومی اطلاق می گردد. درمان هاي طب سنتی شامل دارودرمانی( استفاده از گیاهان دارویی، اجزاي حیوانی و معدنی) و روش های غیردارویی (مانند طب سوزني، ماساژ و درمان هاي روحی رواني) است. در کشورهایی که سیستم خدمات پزشکی در آنها بر پایه طب مدرن استوار است، به جای طب سنتی اغلب از واژه طب مکمل و جایگزین(CAM)Complementary and Alternative Medicine  یا طب غیرمتعارف استفاده می شود[2].
امروزه استفاده از طب مکمل و جایگزین در میان مردم جهان افزایش یافته است[3]. طب مکمل و جایگزین شاخه های متعددی دارد که از میان آنها می توان به گیاه درمانی، ماساژ درمانی، طب سوزنی، کایروپراکتیک، یوگا، آیورودا، طب سنتی چین و بسیاری دیگر اشاره کرد که اکثراً برخاسته از فرهنگ بومی و تاریخی ملل می باشند [4].
سازمان بهداشت جهانی علل پیشرفت و لزوم ترویج طب سنتی را در سه نکته می داند:
الف: خصوصیات ذاتی طب سنتی: از دیر باز طب سنتی روش خود درمانی مردم بوده است و لذا برایشان به سادگی قابل پذیرش خواهد بود. طب سنتی جزئی از فرهنگ مردم بوده و در حل بعضی مسائل فرهنگ سلامت نقش مهمی دارد. معرف ، توسعه و ترویج  طب سنتی احترام به فرهنگ و میراث مردم در سراسر جهان است» [1].
ب: ویژگی کل نگر بودن طب سنتی: طب سنتی بر این نکته تأکید دارد که سلامتی و بیماری نتیجه عدم تعادل و توازن انسان در کل سیستمی است که او را احاطه می نماید. به عبارت دیگر  در علاج بیماری ها به جای آنکه مستقیماً نشانه های بیماری را نشانه بگیرند باید تعادل و توازن در قدرت خود درمانی انسان برقرار شود »[1].
ج :قابل اجرا بودن طب سنتی:
از نقطه نظر اجرایی مهمترین دلیل قانع کننده برای توسعه بنیادی طب سنتی این است که اگر بخواهیم از روش های قابل قبول ، امن و دارای توجیه اقتصادی استفاده شود طب سنتی یکی از مهمترین راه ها برای رسیدن به پوشش بهداشتی برای همه جهانیان است» [1].
1. Diseases, symptoms or conditions for which acupuncture has been proved-through controlled trials-to be an effective treatment: 
Adverse reactions to radiotherapy and/or chemotherapy
Allergic rhinitis (including hay fever)
Biliary colic
Depression (including depressive neurosis and depression following stroke)
Dysentery, acute bacillary
Dysmenorrhoea, primary
Epigastralgia, acute (in peptic ulcer, acute and chronic gastritis, and gastrospasm)
Facial pain (including craniomandibular disorders)
Headache
Hypertension, essential
Hypotension, primary
Induction of labour
Knee pain
Leukopenia
Low back pain
Malposition of fetus, correction of
Morning sickness
Nausea and vomiting
Neck pain
Pain in dentistry (including dental pain and temporomandibular dysfunction)
Periarthritis of shoulder
Postoperative pain
Renal colic
Rheumatoid arthritis
Sciatica
Sprain
Stroke
Tennis elbow
2. Diseases, symptoms or conditions for which the therapeutic effect of acupuncture has been shown but for which further proof is needed:
Abdominal pain (in acute gastroenteritis or due to gastrointestinal spasm)
Acne vulgaris
Alcohol dependence and detoxification
Bell’s palsy
Bronchial asthma
Cancer pain
Cardiac neurosis
Cholecystitis, chronic, with acute exacerbation
Cholelithiasis
Competition stress syndrome
Craniocerebral injury, closed
Diabetes mellitus, non-insulin-dependent
Earache
Epidemic haemorrhagic fever
Epistaxis, simple (without generalized or local disease)
Eye pain due to subconjunctival injection
Female infertility
Facial spasm
Female urethral syndrome
Fibromyalgia and fasciitis
Gastrokinetic disturbance
Gouty arthritis
Hepatitis B virus carrier status
Herpes zoster (human (alpha) herpesvirus 3)
Hyperlipaemia
Hypo-ovarianism
Insomnia
Labour pain
Lactation, deficiency
Male sexual dysfunction, non-organic
Ménière disease
Neuralgia, post-herpetic
Neurodermatitis
Obesity
Opium, cocaine and heroin dependence
Osteoarthritis
Pain due to endoscopic examination
Pain in thromboangiitis obliterans
Polycystic ovary syndrome (Stein-Leventhal syndrome)
Postextubation in children
Postoperative convalescence
Premenstrual syndrome
Prostatitis, chronic
Pruritus
Radicular and pseudoradicular pain syndrome
Raynaud syndrome, primary
Recurrent lower urinary-tract infection
Reflex sympathetic dystrophy
Retention of urine, traumatic
Schizophrenia
Sialism, drug-induced
Sjögren syndrome
Sore throat (including tonsillitis)
Spine pain, acute
Stiff neck


تاریخ انتشار: 1400/10/18 23:49