طب سوزنی با چه مکانیسمی کار میکند؟

انجمن علمی طب سوزنی ایران

طب سوزنی با چه مکانیسمی کار میکند؟ طی 60سال اخیر تحقیقات گسترده ای در خصوص مسیر اثرات طب سوزنی انجام شده است. برای مثال شیوه اثر طب سوزنی بر درد ، ثابت

شده که از مسیرهای متعدد همچون تولید اوپیوئیدهای طبیعی مثل انکفالین ، اندورفین ، دنیورفین ، اندومورفین و نوسی سپتیو استفاده میکند.

در میان مسیرهای غیر اوپیوئیدی : ماده پپتیدP(SP)P روده ای وازواکتیو (VIP) و پپتید وابسته به ژن (CGRP) (عامل سردرد های میگرنی) در خصوص اثرات ضد درد و ضد التهابی

طب سوزنی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

همچنین راههای بیوشیمیایی و سیگنالینگ بررسی شده و تاثیر مستقیم طب سوزنی بر آنها به اثبات رسیده است.

اما مهمترین شیوه اثر طب سوزنی که میتواند اثرات بسیار گسترده آن را توجیح کند،مسیری بنام پیورینرژیک سیگنالینگ میباشد:

این مسیری اولیه و در همه جا ی بدن حاضر است که از آدنوزین و ATP جهت سیگنال دادن تنظیم در تمامی بافتها و ارگانهای بدن استفاده میکند ، اکنون میدانیم که تمام اعصاب جهت

انتقال پیام که نیاز به ATP بعنوان کوفاکتور دارند.

تحقیقات بر روی موش ها نشان داده که با ممانعت از چسبیدن و عمل آدنوزین ، طب سوزنی در کنترل درد بی تاثیر میشود و سپس همین نتایج بر روی انسان نشان داده شده .

سیستم پیورینرژیک سیگنالینگ نشان داده شده که نقشی کلیدی و گسترده در میگرن و سردردها ، اختالالت سیستم ایمنی و التهابات ، سرطان ، اوتیسم ، آلزایمر ، بیماریهای قلبی

عروقی ، عملکرد غدد درون ریز و رشد جنینی دارد.

شرکت های دارویی در تالش گسترده برای تولید داروهایی هستند که بتوانند بر روی سیستم پیورینرژیک سیگنالینگ موثر باشد ولی تولید چنین دارویی که همزمان عوارض قابل

قبولی داشته باشد تاکنون ممکن نبوده است . این در حالیست که طب سوزنی شیوه ایی ایمن و موثر بر آن میباشد . بعالوه مطالعات اثرات مستقیم طب سوزنی بر سیستم عصبی

مرکزی را نشان داده است . برای مثال اثرات بر رفلکس نخاعی باعث ریالکسیشن عضالت و احشاء داخلی میگردد.در مغز اثرات طب سوزنی به صورت کاهش فعالیت

ساختار لیمبیک (استرس و بیماری) ، بهبود و تنظیم عملکرد هپیوتاالموس ، محور آدرنال (تنظیم هورمونها و واکنش به استرس) ، تنظیم سیستم پاراسمپاتیک (آرامش ، ریالکسیشن ،

هضم و ترمیم بافتی)  تاکنون نشان داده شده است.

نتیجه :

طب سوزنی شیوه ای متوسط تا قوی و ایمن در درمان بیش از 46 بیماری میباشد، البته در دستان فردی متبحر و آموزش دیده، و توجه به این نکته کمک بزرگی به انتخاب این شیوه

درمانی و درمانگر برای بیمار میباشد.


تاریخ انتشار: 1400/10/18 23:50