مجمع عمومی فوق العاده 1398/12/1

انجمن علمی طب سوزنی ایران


بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم پیوسته میرساند مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصويب انتخابات الكترونيك و مجمع عمومي

عادي جهت ارائه گزارش ساليانه  روز پنجشنبه ۹۸/۱۲/۱ ساعت ۱۶ به نشانی بلوار کشاورز دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده

پزشکی سالن کنفرانس برگزار میگردد.


 www.isaa.ir

ادامه مطلب

اطلاع رسانی در مورد کنگره ی سلامت مردان در سال 97 و 98

اطلاع رسانی در مورد کنگره ی سلامت مردان در سال 97 و 98

 

ادامه مطلب

كارگاه اموزشي سميولوژي وشناخت مفاهيم طب چينی

 

مخصوص پزشكان در تهران

مطالب در مورد شناخت طب سوزني -تاريخچه-مفاهيم طب چيني وشناخت انها در درمان -شناخت سندروم ها و تشخيص افتراقي انهامعاينات و شناخت و اموزش نبض و زبان...

ادامه مطلب